A. Chức năng
Tổ Pháp chế là bộ phận chuyên môn đặt tại Phòng Tổ chức – Cán bộ, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Trường. Thực hiện những nhiệm vụ do Hiệu trưởng trực tiếp giao có liên quan đến vấn đề pháp lý.
B. Nhiệm vụ
• Trong công tác xây dựng văn bản:
- Hướng dẫn hoặc tham gia soạn thảo các quy định theo sự phân công của Hiệu trưởng;
- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo các văn bản cho các đơn vị trước khi trình Hiệu trưởng.
• Trong công tác rà soát văn bản pháp luật
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, hệ thống hoá văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều hành, quản lý của Trường;
- Trình hiệu trưởng phương án xử lý kết quả rà soát văn bản pháp luật.
• Trong công tác kiểm tra văn bản pháp luật:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc giúp Hiệu trưởng kiểm tra, xử lý văn bản pháp luật theo quy định của Pháp luật;
- Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản pháp luật cho Hiệu trưởng.
• Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cho toàn thể cán bộ, giảng viên của Trường;
- Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật; Tổng kết thực hiện việc thi hành pháp luật trong các đơn vị thuộc Trường; Kiến nghị các giải pháp tăng cường hiệu quả việc thực hiện pháp luật trong các đơn vị thuộc Trường;
- Tham gia ý kiến về việc xử lý các vi phạm pháp luật trong Trường.
• Trong công tác tư vấn luật:
- Tư vấn các vấn đề pháp lý cho Hiệu trưởng, Ban giám hiệu, Trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm chuyên môn thuộc Trường.
• Các nhiệm vụ khác: Thực hiệm nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.